Advokátní kancelář Praha 1

      REPRAVO.CZ

Osobní údaje

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR“) a případně navazující právní předpisy.

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb /čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR/
  • Plnění právních povinností /čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/
  • Oprávněný zájem správce /čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR/

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle ústní nebo písemné smlouvy uzavřené s klientem

Plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se advokát při poskytování právních služeb řídit

Oprávněným zájmem správce je výkon práv a uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

  • Jednotliví advokáti AK
  • Zaměstnanci správce osobních údajů
  • Spolupracující advokáti, jejichž prostřednictvím správce poskytuje právní službu
  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování právních služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek nebo účetní kancelář)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude trvat příslušný účel zpracování. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen sezpracováním svých osobních údajů prováděných správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Poskytování osobních údajů je zákonným a smluvním požadavkem. Klient sice nemá povinnost poskytnout osobní údaje, nicméně neposkytnutí osobních údajů v potřebném rozsahu pro řádné poskytnutí klientem poptávané právní služby ze strany advokáta může mít za důsledek vznik zákonných důvodů pro odmítnutí poskytnutí nebo další neposkytnutí právní služby.